Portfolio

Rosa Stapel is een cum laude afgestudeerd stedenbouwkundig ontwerper (MSc TU Delft) met brede ervaring en interesse binnen en buiten de ontwerpwereld. Sterk in het maken van verbindingen tussen vakgebieden en ontwerpen door de schalen heen. Ze heeft een scherp analytisch vermogen en strategisch inzicht. Rosa onderzoekt, organiseert, schrijft en ontwerpt. Ze is plezierig om mee samen te werken en treedt op als verbinder. Ervaring met onderzoek, advies en ontwerp op de thema’s duurzame verstedelijking, mobiliteit en circulariteit.

Momenteel ben ik werkzaam als zelfstandig strategisch adviseur Duurzame Verstedelijking & Circulaire Economie voor het College van Rijksadviseurs. Daarnaast ben ik freelance beschikbaar voor ruimtelijk advies- en ontwerpwerk.

Werksessie Panorama Lokaal Emmen Bargeres

Projecten

Dashboard Verstedelijking

Ontwikkeling instrument en advies. Het Dashboard Verstedelijking is een instrument om effecten van verstedelijkingsmodellen op regionaal niveau met elkaar te vergelijken op maatschappelijke thema’s. Verantwoordelijkheden: inhoudelijke ontwikkeling, opmaak en eindredactie advies, initiëren van doorontwikkeling van het instrument in samenwerking met BZK.

Artikel over het instrument geschreven i.s.m. Stadszaken.

Onderdeel van opdracht voor het College van Rijksadviseurs.

Afstudeeronderzoek Exploring Ringculture (2017):
over het (vaak) verborgen potentieel van deze gebieden voor de stad als geheel en hoe we dit – door een andere kijk op bestaande structuren – kunnen inzetten in de groei en ontwikkeling van Amsterdam. Een nieuwe rol voor de ringweg in de stad: van verkeersmachine tot ruggengraat van het nieuwe 21e-eeuwse Amsterdam.
Naar een snelweg eersteklas

Publicatie in de vorm van een magazine, als het resultaat van vijf jaar werken aan een betere relatie tussen infra en stad, met de stedelijke ringwegen van Amsterdam en Rotterdam als onderzoeksgebied. Verantwoordelijkheden: organiseren en begeleiden werkbijeenkomsten & ontwerpend onderzoek, inhoudelijke ontwikkeling advies, teksten schrijven, uiteindelijke opmaak en eindredactie advies.

Onderdeel van opdracht voor het College van Rijksadviseurs.

Guiding principles Metro Mix

Ontwerpend onderzoek en gevraagd advies aan het REOS-netwerk (BZK, IenW en G5-
steden). Inspirerend advies over functiemenging in grootstedelijke transformatiegebieden. Verantwoordelijkheden: projectleiding, ontwerpend onderzoek uitgezet, organiseren bijeenkomsten, aansturen opdrachtnemer, contact met zowel departementen als gemeentes, inhoudelijke ontwikkeling advies, teksten schrijven, uiteindelijke opmaak en eindredactie advies.

Onderdeel van opdracht voor het College van Rijksadviseurs.

Inspiratiekaart t.b.v. Structuurvisie Central Innovation District Den Haag (in in dienst van De Zwarte Hond).
Advies Enorm veel keuze & ongelofelijk nabij

Gevraagd advies aan de bestuurlijke programmaraad van het gebiedsgerichte bereikbaarheidsprogramma Samen Bouwen aan Bereikbaarheid’ (BZK/IenW) in de MRA. Verantwoordelijkheden: contact met opdrachtgevers, inhoudelijke ontwikkeling advies, teksten, opmaak en eindredactie advies.

Onderdeel van opdracht voor het College van Rijksadviseurs.

Prijsvraag Panorama Lokaal

Prijsvraagtraject en advies aan Rijkspartners: meerdere departementen BZK, IenW, RCE, SBB en Aedes. Prijsvraag voor ontwerpteams in stadsranden jaren 60-80. Verantwoordelijkheden: projectplan opstellen (als onderdeel van groter projectteam), inhoud en organisatie van de prijsvraag, ontwerpend onderzoek naar de locaties, trekker van de reflectie/advies n.a.v. de resultaten en begeleiding van het proces voor gemeentes Emmen en Tilburg.

Onderdeel van opdracht voor het College van Rijksadviseurs.

Internationaal Symposium Confrontations in the Metropolitan Landscape

Organiseren Internationale Conferentie ‘Confrontations in the Metropolitan Landscape’, algemene inhoudelijke en organisatorische ondersteuning curatorschap & organisatie overige programmaonderdelen op de Landschapstriënnale van 2017.

In opdracht van de Vereniging Deltametropool.

Overzichtskaart gebiedsontwikkeling SchieDistrict Schiedam (in dienst van De Zwarte Hond).
kwaliteitsdocument ontwikkeling schieveste

In opdracht van Gemeente Schiedam. Ontwikkellocatie voor 3000 woningen aan station, tussen snelweg, spoor en Schie: in een kwaliteitsplan de uitgangspunten geformuleerd voor het nieuw vast te stellen bestemmingsplan, o.a. met een kwalitatieve zonering voor straten en bouwblokken: reuring, rust en ruis.

Werkzaamheden verricht in dienst van De Zwarte Hond.

verstedelijkingsstrategie regio Groningen-Assen

In de tweede fase (juni – november 2020) is de Contour Verstedelijkingsfase verder uitgewerkt door Bureau De Zwarte Hond, onder leiding van een externe procesbegeleider. RGA en BZK waren hiervoor gezamenlijk opdrachtgever. Het document Koers Verstedelijkingsstrategie fase 2 is hiervan het resultaat.

Werkzaamheden verricht in dienst van De Zwarte Hond.